Aanvragen - Stappen


Het LEADER-traject start met info van de website of contact met een van de LEADER-contactpersonen van de eigen gemeente of provincie. Lijkt LEADER het passende subsidie-instrument, dan vult de initiatiefnemer – die rechtspersoon moet zijn of worden – het LEADER-waardigheidsformulier in. Het formulier kan digitaal worden ingediend of naar de provincie worden gestuurd. Die velt een oordeel omtrent de LEADER-waardigheid. Daarbij wordt getoetst of het initiatief bijdraagt aan de doelen van LEADER. Het initiatief wordt door de provincie op de hoogte gesteld van het oordeel van de LAG, met daarbij een uitleg en/of tips bij het oordeel.

Als een initiatief LEADER-waardig is, kan de initiatiefnemer het idee verder uitwerken. De volgende stap is een korte vormvrije pitch om het project aan de LAG te presenteren. Na de presentatie heeft de LAG kort de gelegenheid tot het stellen van vragen aan de initiatiefnemer. Zo is er gelegenheid tot interactie met de LAG en tot het daarmee aanscherpen van het projectplan.

Met het advies van de LAG kan het project verder aangescherpt worden en kan een projectplan/aanvraag worden opgesteld. Hiervoor wordt een format gebruikt met een aantal verplichte onderdelen. Hier wordt helder aangegeven welke bijlagen het initiatief moet meesturen. Het formulier kan gaande het proces steeds worden opgeslagen en gewijzigd. Een initiatiefnemer kan een pretoets laten doen door SNN. Eventueel is ook ondersteuning beschikbaar via de LEADER-coördinator.

Voor het indienen van de aanvraag is een E-herkenning niveau EH2+ nodig. Initiatiefnemers moeten die tijdig aanvragen. Ook moet het initiatief een RVO/BRS-nummer aanvragen (RVO.nl of 0880424242). Waar nodig moet er zicht zijn op toekenning van vergunningen ten behoeve van de uitvoering van de plannen (bestemmingsplanwijzigingen, omgevingsvergunning, gebruiksvergunning), het initiatief moet ‘obstakelvrij’ zijn. Is geen vergunning vereist, dan dient de vraag beantwoord te worden of het initiatief niet in strijd is met het lokale beleid. De vraag over vergunningen en lokaal beleid wordt in het aanvraagformulier gesteld.

Tijdens een openstellingstermijn/tender (wordt o.a. aangekondigd op de website) kunnen initiatieven ingediend worden. Dit gaat digitaal via het e-loket op de website van SNN met het vanaf stap 3 opgestelde projectplan.

Na indiening toetst SNN het project op compleetheid. Indien e.e.a. compleet is, wordt de aanvraag naar de LAG gestuurd.

De LAG voert de inhoudelijke beoordeling uit op basis van een puntentoekenning. Hiervoor maakt zij gebruik van de criteria die zijn opgenomen in de LOS (7.2). Een project dat hoog genoeg in de ranking staat (minimaal 55 punten behaalt, waarvan minimaal 4 punten voor één van de LOS-doelen) komt in principe voor een bijdrage van LEADER in aanmerking. Indien het aantal aanvragen dat 55 punten behaalt zodanig is dat het budget van een openstelling niet toereikend is, ontvangen de hoogst scorende initiatieven een bijdrage. Een project dat om deze reden geen subsidie krijgt, kan bij de volgende openstelling opnieuw meedoen.

Is binnen de LAG geen sprake van consensus over een aanvraag dan stemmen de LAG-leden. Besluitvorming vindt plaats bij gewone meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan vindt een tweede overleg plaats over de aanvraag. Bij de besluitvorming wordt de nodige zorgvuldigheid betracht. Indien een LAG lid betrokken is bij een project, dan mag het betreffende LAG lid dat project niet beoordelen, niet aanwezig zijn bij het beoordelen van de aanvraag en niet mee doen aan een eventuele stemming. Van de selectievergaderingen wordt een openbaar verslag bijgehouden waarin ook is opgenomen welke leden bij de vergadering aanwezig zijn geweest.

SNN beoordeelt de projecten die hoog genoeg staan in de ranking vervolgens op financiële, subsidietechnische en staatssteuntechnische aspecten. Dit kan tot gevolg hebben dat een project dat inhoudelijk positief rankt, uiteindelijk niet voor subsidie in aanmerking komt.

GS volgt de selectie van de LAG en SNN geeft namens GS een beschikking af aan het project. Hierin staan de goedgekeurde kosten, de financiering en eventuele aanvullende voorwaarden. SNN geeft opdracht aan het betaalorgaan, RVO, het initiatief te betalen uit het LEADER-budget. Betaling vindt plaats op basis van de rapportages van de projectindiener. Een voorschot van maximaal 50% van de LEADER-bijdrage maakt standaard onderdeel uit van de betaalprocedure.

Uitvoeren van het project door de initiatiefnemer. Tijdens de uitvoering houdt de initiatiefnemer contact met SNN en de LAG over de voortgang van het project.

Als een project is afgerond wordt van initiatiefnemers een projectverslag verwacht. Hierin schrijven zij kort samengevat welke doelen zij hebben behaald en hoe zij dit hebben gedaan. Om van elkaar te kunnen leren, wordt gevraagd om valkuilen en succesfactoren van het project te benoemen. Ook voor de website leveren zij informatie aan om de kennis en ervaring te delen. Op die manier vormen zij een voorbeeld voor andere initiatiefnemers. Op basis van het projectverslag stelt SNN de vaststellingsbeschikking op en worden waar nodig de laatste bedragen verrekend.